ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 17.6. 2019

20.06.2019 21:54

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 17.6. 2019 

 

Přítomni: Balíček, Vavřička, Senft, Kratochvílová, Jedlička, 

DK: Hanzlík 

 

1. Zahájení 

2. Pošta 

3. Kontrola usnesení 

4. Kontrola kroniky 

5. Stav účtu a plnění rozpočtu 

6. Plnění členských povinností, brigády, stav základny 

7. Průběžné plnění oprav a údržby 

8. Hodnocení kroužku mladých rybářů 

9. V. Horažďovický pohár 

10. Diskuse 

11. Usnesení 

12. Závěr 

 

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Vavřička. 

2. Pošta: Č,j.16/5, 17/5 Faktura za TOJ, daň z nemovitosti. 

3. Konrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech. 

4. Kontrola kroniky: Kroniku ke kontrole předložila p. Kratochvílová. Kronika je řádně vedena. 

5. Stav účtu a plnění rozpočtu: Se stavem účtu a plněním rozpočtu seznámila výbor p. Kratochvílová. Celkem příjmy : 568726,94 Výdaje celkem: 450891,71 Vše k datu 21.5.2019.

6. Plnění členských povinností, brigády, stav základny: V současné době nejsou hlášeny žádné brigády. Stav členské základny je 278 členů, z toho 227 dospělých, 12 mládež a 39 děti. 

7. Průběžné plnění oprav a údržby: Stále trvá oprava rybníku M Prácheň. 

8. Hodnocení kroužku mladých rybářů: P. Jedlička informoval, že zkoušku udělalo 7. mladých rybářů. Dále pak sdělil, že na příště se budou brát do kroužku děti od ukončeného 2. ročníku ZŠ. 

9. V. Horažďovický pohár: Datum 5. Horažďovického poháru bylo navrženo na sobotu 28.9.2019. Propozice a plakátek bude včas dán na webové a facebookové stránky. 

10. Diskuse: Nikdo neměl žádné důležité připomínky do diskuse. 

11. Usnesení: 

 

1/ Výbor bere na vědomí stav účtu a plnění rozpočtu 2019. 

2/ Výbor odsouhlasil datum V. Horažďovického poháru. Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

 

12. Závěr: Schůzi zakončil p. Balíček. Další schůze výboru se koná v pondělí 2. 9. 2019 od 18.oo hodin na vagónu MO. Zapsala Anna Kratochvílová.

 

 

 

 

 

 

 

Zdravím a zároveň žádám členy MO ČRS Horažďovice,  

aby vraceli povolenky do poštovní schránky na adrese

Otavská 1039

PETRŮV ZDAR  

Členská schůze MO ČRS

V pátek 10.9.2021, se bude konat v restauraci hotelu Prácheň od 18.00 hodin Členská schůze MO ČRS Horažďovice. 

Musí být dodržena kovidová opatření, takže zúčastnění se musí prokázat PCR testem, nebo certifikátem o očkovaní, a nebo musí mít doklad o prodělaném kovidu.

V případě nepříznivé kovidové situace budeme informovat, o platnosti termínu Členské schůze.

Kontakt

Crs-horazdovice MO Horažďovice
Otavská 1039
Horažďovice
34101
Prodej povolenek:
p. Balíček Petr
mob: 721 279 038
PetrBalicek@seznam.cz